Allmänna villkor

Uppdatering: 2020-09-18

1. Allmänna avtalsvillkor - Parkeringstjänster

 1. Dessa allmänna avtalsvillkor (Allmänna Villkoren) gäller när Göteborgs Stads Parkerings AB, org.nr. 556119–4878, Åvägen 17 J, 412 51 Göteborg, (Parkering Göteborg) tillhandahåller Kunden (såsom definierad nedan) tjänster i Parkering Göteborgs verksamhet (Tjänsten). Med Kunden avses ett företag/näringsidkare/konsument med ett registrerat konto på Parkering Göteborgs kundportal (Företagskonto/Privatkonto) som har beställt och nyttjar Tjänster i Parkering Göteborgs verksamhet. Med Användare avses fysiska personer som anslutits för att nyttja Tjänsten och som finns upptagna i kundportalen. Dessa avtalsvillkor kompletterar tvingande lagstiftning såsom konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen m.fl.

 2. De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med Aktivering av tjänsten (såsom definierad nedan) avtalet mellan Parterna (Avtalet). Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 

 3. Kunden förbinder sig genom Avtalet att följa de Allmänna Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Parkering Göteborg kan meddela rörande Tjänsten. Parkering Göteborg tillhandahåller aktuella Allmänna villkor på hemsidan och Kunden är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om eventuella ändringar i dessa. Kunden är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten. 

 4. Parkering Göteborg och Kunden är nedan var för sig benämnda Part samt gemensamt Parterna.

2. Beställning av Tjänsterna

 1. Kunden kan beställa Tjänsterna på www.parkeringgoteborg.se Beställning förutsätter att Kunden har ett Företagskonto/Privatkonto. 

 2. För Kunden kan beställning av Tjänsten endast för företag göras av behörig företrädare. Man måste vara över 18 år för att ingå avtal om parkeringstjänster.

 3. Avtalet ska anses ha ingåtts mellan Parterna när Kunden har gjort sin beställning och godkänt de allmänna villkoren. 

 4. Kunden kan komma att kreditvärdighetsprövas återkommande under avtalstiden och Kund som Parkering Göteborg anser inte är kreditvärdig kan komma sägas upp från avtalet.

 5. Avtal får inte överlåtas, upplåtas eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan medgivande. Avtalet får dock överlåtas om den nya avtalsparten helt eller delvis inträder i den ursprungliga avtalspartens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv, separation, dödsfall eller insolvens och att det inte medför några andra väsentliga förändringar av avtalet. Överlåtelsen ska i förväg godkännas och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna. Möjlighet till överlåtelse av avtal/köplats till följd av separation/dödsfall kan göras till registrerad partner, make, maka eller sambo. 

3. Användande av Tjänsterna

 1. Företagskunden ansluter Användare till Företagstjänsterna genom att lägga till användare som ska nyttja Tjänsterna till en förteckning som finns tillgänglig på Företagsportalen. 

 2. Företagskunden äger rätt att när som helst lägga till eller ta bort Användare från portalen.

 3. Vissa Tjänster förutsätter att Användaren har ett registrerat personligt konto på Parkering Göteborgs kundportal samt har Parkering Göteborgs mobilapplikation installerad på telefonen. 

 4. Användaren nyttjar Tjänsten genom att starta den tjänst som avses (Nyttjande av Tjänsten). 

 5. De uppgifter som registreras vid Nyttjande av Tjänsten kommer att ligga till grund för det belopp som Parkering Göteborg påför och debiterar Kunden (Avgift). 

 6. Nyttjande av Tjänsten är endast tillgänglig vid parkering som ägs eller förvaltas av Parkering Göteborg. Anvisning om sådan parkering sker genom skyltning i anslutning till parkeringsplats. Parkeringstillstånd berättigar till parkering i mån av ledig plats. Villkoren är att hela fordonets längd och bredd ska rymmas inom markerad parkeringsruta samt inte hindra andra fordon. Kunden ansvarar själv för att kontrollera detta innan avtalet tecknas.  Om villkoren inte uppfylls har Parkering Göteborg rätt att säga upp parkeringstillståndet.

4. Betalning

 1. Företagskunden är skyldig att till Parkering Göteborg utge ersättning för samtliga Avgifter som debiteras av samtliga Företagskunders Användare vid Nyttjande av Tjänsten. Detta ska gälla även om Användaren efter påbörjat Nyttjande av Tjänsten tas bort från Förteckningen av Företagskunden eller om Avtalet därefter upphör att gälla. 

 2. Om parkeringstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar när Kunden ska parkera eller under Kundens parkering som kan bero på orsaker hänförliga till Kundens telefon, störning i internet eller annan kommunikationsförbindelse, ansvarar Kunden för att betalning erläggs på annat vis där så är möjligt t.ex. genom betalning i betalautomat, sms-parkering etc. Kunden ansvarar för eventuella kontrollavgifter/ parkeringsanmärkningar som utfärdas eller tas ut vid parkeringsöverträdelser och betalning därav. 

 3. Sker inte betalning inom trettio (30) dagar från att fakturan ställts ut äger Parkering Göteborg rätt att av Kunden, förutom på fakturabeloppet, fordra dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen (1975:635). Parkering Göteborg äger rätt att, vid sidan av 
dröjsmålsränta, påföra Kunden kostnader för betalningspåminnelse samt andra enligt lag tillkommande kostnader förenade med betalningsdröjsmålet. 

 4. Parkering Göteborg äger rätt att överlåta fordran mot Kunden i anledning av detta Avtal. 

5. Priser

 1. Priser tas ut enlighet med vid var tid gällande pris för avgiftsbelagd parkering/tjänst som fastställts inom Göteborgs Stad. 

 2. Det åligger Kunden att hålla sig informerad om prisförändringar. Parkering Göteborg tillhandahåller information på www.parkeringgoteborg.se.

6. Avtalstid och uppsägning

 1. Avtal som tecknats gäller tills vidare med den uppsägningstid som anges för respektive tjänst. 

 2. Part som avser att säga upp Avtalet ska göra det på www.parkeringgoteborg.se eller skriftligen underrätta den andra Parten om det.

 3. För det fall Kunden säger upp Avtalet är denne skyldig att betala för samtliga åtaganden som uppkommer enligt Avtal till dess att Parkering Göteborg bekräftat uppsägningen.

 4. Parkering Göteborg kan komma att säga upp Avtalet vid Kundens dröjsmål med betalning eller kunden i övrigt åsidosätter sina skyldigheter med anledning av avtalet. Avtalet kan annars även komma att sägas upp om kunden inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att kunden inte kommer att uppfylla sina betalnings-skyldigheter gentemot Parkering Göteborg. Avtalet kan också komma att sägas upp om kunden enligt Parkering Göteborgs skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller på annat sätt agerat så att det kan orsaka Parkering Göteborg eller tredje part skada.
  Avtalets upphörande ska inte påverka Parts rättigheter eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för avtalets upphörande.

7. Kundens ansvar

 1. Kunden ansvarar för att Användarnas uppgifter vid var tid är korrekt registrerade hos Parkering Göteborg.

 2. Företagskunden ansvarar för att Användarna påbörjar och avslutar Nyttjande av Tjänsten korrekt, samt att de uppgifter som registreras vid Nyttjande av Tjänsten (start- och sluttid, platskod med mera är korrekta. 

 3. Företagskunden ansvarar för Avgift som debiteras vid Nyttjande av Tjänsten. För det fall Tjänsten inte fungerar åligger det Användaren att tillse att avgiftsbelagd parkering betalas på annat sätt. 

 4. Kunden ansvarar för obehörigt nyttjande av tjänsten. Vid misstanke om obehörigt nyttjande av tjänsten bör Kunden utan dröjsmål kontakta Parkering Göteborg. 

 5. Kunden ansvarar för att korrekta uppgifter och relevanta fordons registrerings-nummer är registrerade hos Parkering Göteborg. Parkering Göteborg ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod. Kunden ansvarar för att genom Parkering Göteborg registrerat kontokort eller annan betalningsmetod är giltigt, inte spärrat och att det tillhörande kontot i tillämpliga fall har täckning. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifterna förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för obehöriga.

 6. Kunden ska för att försäkra sig om att parkeringen har påbörjats, kontrollera att bekräftelse på påbörjad parkering erhållits via t.ex. appen. Om kunden använder positioneringsfunktion ska kunden försäkra sig om att den föreslagna platskoden stämmer överens med den aktuella parkeringsplatsens platskod, vilken anges på  eller i anslutning till parkeringsplatsen. Kunden ansvarar för att rätt platskod anges. Kunden ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som har fastställts av Parkering Göteborg eller är tillämpliga i förhållande till den parkeringsplats som kunden använder.

8. Ansvarsbegränsningar

 1. Parkering Göteborg tar inget ansvar för parkering på parkeringsplats som inte ägs eller förvaltas av Parkering Göteborg. 

 2. Parkering Göteborg tar inget ansvar för Företagskundens eventuella interna policyer som begränsar Användares rätt till Nyttjande av Tjänsten. 

 3. Parkering Göteborg tar inget ansvar för om Kunden inte parkerar sitt fordon i enlighet med lag eller bestämmelser som fastställts av Göteborgs kommun eller av Parkering Göteborg. 

 4. Parkering Göteborg tar inget ansvar för tvister mellan Kunder/Företagskunden eller Användaren å ena sidan, och kommun, mobiloperatör, kreditkortsföretag/bank, myndighet å andra sidan, inklusive tvist gällande kontrollavgift eller parkeringsanmärkning.

9. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt Allmänna Villkoren eller Avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure.

Övrigt

 1. Kunden förvärvar genom Avtalet inga rättigheter till Tjänsten eller del däri, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Kunden erhåller inte genom Avtalet någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande Parkering Göteborg. 

 2. Skulle någon bestämmelse i Avtalet (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. Istället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets syfte. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla. 

 3. Part får inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande, om inte annat framgår av de Allmänna avtalsvillkoren.

10. Reklamation

Kunden ska skriftligen reklamera t.ex. felaktig tjänst eller debitering till Parkering Göteborgs kundtjänst inom 3 månader från det att den aktuella tjänsten påbörjades alternativt att kunden fick eller borde ha fått kännedom om den aktuella debiteringen. Observera att gällande kontrollavgift/parkeringsanmärkning gäller andra regler eftersom dessa inte omfattas av dessa Allmänna avtalsvillkor – Parkeringstjänster.

11. Ångerrrätt

Konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet genom att meddela Parkering Göteborgs kundtjänst om detta inom 14 dagar från godkänd registrering. Betalning måste dock alltid erläggas för den tid som tjänsten har nyttjats. 

12. Ändring av avtalsvillkor

Parkering Göteborg förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vid var tid gällande allmänna villkor finns tillgängliga på kundportalen och hemsidan.

13. Tvister

Tvister med anledning av avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulernam Västsvenska Industri- och handelskammarens förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.