Digitalisering

Parkering Göteborg agerar i en värld som utmärker sig genom en allt snabbare förändringstakt som framkallar nya behov och beteenden hos dess invånare. Dessa förändringar erbjuder bolaget stora möjligheter men innebär även stora utmaningar.

Digitalisering påverkar oss

Att vara uppkopplade från morgon till kväll tillhör nutidens livsstil och vi spenderar en allt större del av vår tid i den ”digitala världen”. Digitaliseringen medför också helt nya möjligheter att organisera sig. Gränserna inom och mellan organisationer blir allt mer flytande och nätverk av individer och aktörer ersätter byråkratiska strukturer. Det gäller att i större utsträckning betrakta sig själv och sin organisation ur ett systemperspektiv och samarbeta med andra för att ha möjlighet att möta konsumenternas förändrade behov och ökade förväntningar.

Urbaniseringen, växande städer, är en annan tydlig trend som skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som det även innebär utmaningar vad det gäller ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Denna förtätning ställer nya och utmanande krav på infrastruktur och servicefunktioner inom staden. En ökande mängd invånare innebär ett ökat behov av bostäder, effektivare transportsystem och att stadens begränsade gemensamma ytor rymmer fler funktioner.

Kundbeteende

Den oändliga mängden information och dess tillgänglighet ger konsumenterna goda möjligheter att jämföra och göra informerade val. Konsumenterna vet vad de kan förvänta sig och de ställer allt högre krav på både service och tillgänglighet. Förutom digitaliseringen så är delningsekonomi en trend som har tagit fart de senaste åren. Över internet kan vi komma i kontakt med varandra och enas om varor och tjänster som vi kan dela. Detta medför fördelar som minskade kostnader för den enskilda individen samt minskad belastning på miljön.

Ett viktigt perspektiv och medel för att kunna möta omvärldsförändringar och kundförväntningar är att bidra till ett effektivt nyttjande av stadens resurser. Genom ökad digitalisering får Göteborgs Stads Parkering god kunskap om sina kunders beteenden och genom att visa tillgången till lediga parkeringsplatser i realtid i appen blir det möjligt för fler att nyttja stadens befintliga parkeringsplatser. 

Mobilitetsmarknaden

Allt tyder på att transporterna i samhället kommer att öka i takt med befolkningsmängden, den ekonomiska tillväxten och en önskan om ökad rörlighet. Det sker en ständig utveckling av nya lösningar för att transportera människor och produkter. En drivande faktor i denna utveckling är kundernas ökade förväntningar på den enkla resan. Det ska vara enkelt att resa och byta mellan olika transportslag samt att informationen ska vara lättillgänglig, tillförlitlig och uppdateras i realtid.

Den långt komna tekniska utvecklingen gör det möjligt för självkörande bilar att redan idag testas på våra vägar och inom en snar framtid spås de, inom vissa delar, utgöra en del av den kommersiella marknaden.

Under förutsättning att dessa bilar samägs så kommer de att vara i rörelse en betydligt större andel av tiden vilket kommer påverka behovet av parkeringslösningar.

Mobilitetsmarknaden påverkas även av att allt fler av invånarna i större städer åker kollektivt och cyklar. Ju bättre kollektivtrafiken fungerar och ju tryggare den upplevs desto fler kommer uppleva den som ett attraktivt alternativ.
Det sker idag ett stort tillskott av aktörer på mobilitetsmarknaden. Dels stora digitala aktörer med starka finansiella resurser, så som Google och Amazon. Men även en mängd nystartade bolag, exempelvis svenska Voi Technology, som erbjuder elektrifierade sparkcyklar som hyrs per minut genom bolagets app.