Stadsutveckling

Göteborgs Stads Parkering har en aktiv roll i stadsutvecklingen och bidrar till hållbar mobilitet. Göteborgsregionen växer och utvecklas. Under kommande decennier genomförs många stora projekt - allt från Västlänken och Hisingsbron till bostäder, kontor och handel i Frihamnen, på Masthuggskajen och vid Centralen. Det innebär att nya behov av parkering och hållbar mobilitet behöver tillgodoses.

Placeringen av parkering i kombination med andra mobilitetstjänster utgör ett kraftfullt verktyg i stadsplaneringen som kan stödja och underlätta för oss att få den stad vi vill ha.

Det kan handla om hög tillgänglighet och attraktivitet med närhet till viktiga målpunkter och om att främja ett hållbart resande genom att möjliggöra att resan med bil blir kortare och kombineras med andra transportslag. Genom att samordna olika parkeringsbehov ges möjligheter till samnyttjande, vilket bidrar till en effektiv markanvändning och parkeringsanläggningar integrerade i annan bebyggelse bidrar till en god stadsmiljö.

På rätt plats kan parkering med rätt innehåll skapar också förutsättningar för fler elfordon och ökade möjligheter till till exempel bildelning, därför blir parkering viktigt verktyg i stadsutvecklingen!

Göteborgs Stads Parkering deltar i stadens planeringsprocess och bidrar i denna med kunskap, kompetens och helhetssyn på parkering och mobilitet. Ökad digitalisering av våra erbjudanden ger oss också ökad kunskap om bilisten och dess behov. Med hjälp av allt detta kan vi bidra till såväl långsiktiga som tillfälliga smarta, yteffektiva och hållbara parkerings- och mobilitetslösningar - viktiga pusselbitar för en god stadsutveckling.

Fyrstegsprincipen 

För att öka tillgängligheten till staden, minska investeringsbehovet och bidra till en attraktiv och hållbar stad över tid arbetar vi enligt fyrstegsprincipen:

 1. TÄNK OM Först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

  Exempel: Genom vårt samarbete med Västtrafik kan vi erbjuda parkeringskunden att betala kollektivtrafikbiljett direkt i appen Parkering Göteborg. Detta innebär att kunden kan parkeria en bit ifrån sin målpunkt (t ex centrala Göteborg) och sedan fortsätta resan med buss eller spårvagn.

 2. OPTIMERA Genomföra åtgärder som skapar ett effektivt användande av den befintliga infrastrukturen.

  Exempel 1: Genom att omvandla förhyrda parkeringsplatser till tillståndsparkering bidrar vi till att fler kunder kan använda samma platser, eftersom alla kunder inte behöver parkera på precis samma tidpunkter.  

  Exempel 2: I kombination med realtidskameror som läser av bilar som kör ut och in i p-hus vet vi exakt hur tillgängligheten ser ut i respektive p-hus och kan hänvisa kunderna mer korrekt. 

 3. BYGG OM Göra begränsade ombyggnationer vid behov.

  Exempel: När vi tog över parkeringen vid Centralen (Gullbergsvassgatan) görs denna yta om för att blir mer attraktiv, trygg och säker. Med dessa åtgärder kan vi erbjuda fler parkeringar till kunder i området, besökare i stan samt pendlare med tågen.

 4. BYGG NYTT Genomföra nybyggnation om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder. 

  Exempel: Vid utbyggnaden av den nya stadsdelen i Masthuggskajen behöver ett helt nytt p-hus skapas för de som bor och verkar i området och för att ersätta delar av dagens parkeringsplatser som försvinner i samband med stadsdelens utbyggnad.