Så här arbetar vi med hållbar mobilitet

Vi verkar i en föränderlig omvärld där hållbarhet är i fokus och där trender som urbanisering, digitalisering och beteendeförändringar påverkar staden och människors behov och sätt att tranportera sig. 

Göteborg växer, förtätas och upplever därmed ett allt ökande transportbehov. Kraven på ett effektivt ytanvändande ökar i samma takt.

Vi ska naturligtvis, som alltid, erbjuda attraktiva parkeringsmöjligheter

Stadens politiska ledning och göteborgarna förväntar sig en hållbar stadsutveckling som stödjer omställningen till ett mer hållbart resande, en ökad elektrifiering av fordonsflottan och där nya mobilitetslösningar gör det enklare att förflytta sig i staden.

Som stadens parkeringsoperatör är vi en viktig länk i mobilitetskedjan och har möjlighet att främja en hållbar mobilitet och bidra till att vardagslivet fungerar för de som bor, arbetar och besöker staden.

Behovet av att resa ökar

Det är viktigt att se de utmaningar som finns med transporter i framtiden ur olika perspektiv. Behovet av att resa ökar för de flesta människor. Vårt uppdrag är att lösa de utmaningar det medför.

I dag är det betydligt viktigare för oss att hålla oss ständigt uppdaterade på vad människor vill ha och behöver, än de klassiska vita strecken på asfalten. Dessutom blir det allt viktigare att verkligen förstå tekniken för att kunna erbjuda tjänster som ger flyt i vardagen på ett hållbart sätt. 

Mobilitetsbranschen är i förändring

Allt tyder på att transporterna i samhället kommer att öka i takt med befolkningsmängden, den ekonomiska tillväxten och en önskan om ökad rörlighet. Det sker en ständig utveckling av nya lösningar för att transportera människor och produkter.

En drivande faktor i denna utveckling är kundernas ökade förväntningar på den enkla resan. Det ska vara enkelt att resa och byta mellan olika transportslag samt att informationen ska vara lättillgänglig, tillförlitlig och uppdateras i realtid.

Den långt komna tekniska utvecklingen gör det möjligt för självkörande bilar att redan idag testas på våra vägar och inom en snar framtid spås de, inom vissa delar, utgöra en del av den kommersiella marknaden. Under förutsättning att dessa bilar samägs så kommer de att vara i rörelse en betydligt större andel av tiden vilket kommer påverka behovet av parkeringslösningar.

Mobilitetsmarknaden påverkas även av att allt fler av invånarna i större städer åker kollektivt och cyklar. Ju bättre kollektivtrafiken fungerar och ju tryggare den upplevs desto fler kommer uppleva den som ett attraktivt alternativ. Det sker idag ett stort tillskott av aktörer på mobilitetsmarknaden. Dels stora digitala aktörer med starka finansiella resurser, så som Google och Amazon. Men även en mängd nystartade bolag, exempelvis svenska Voi Technology, som erbjuder elektrifierade sparkcyklar som hyrs per minut genom bolagets app.

Mobilitetsbranschen är en bransch där det händer otroligt mycket och den förändras hela tiden. Självkörande bilar, elektrifiering och digitalisering är bara några exempel på trender som påverkar.

För att kunna navigera i den här branchen och bidra till att skapa en tillgänglig stad krävs samarbeten med väldigt många aktörer inom vitt skilda branscher: mobilitetmarknaden, evenemang, aktörer i staden, exploatörer, näringsliv och andra som är ledande inom sina kompetensområden.

Tillsammans blir vi mycket starkare och smartare!

Stadsutveckling stärker Göteborgs roll som regioncentrum

I vårt ägardirektiv står det att vi genom ett aktivt agerande inom parkeringsverksamheten ska vara en aktör i syfte att stärka stadsutvecklingen och Göteborgs roll som regioncentrum. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med stadens parkeringspolicy och på ett sätt som främjar långsiktig hållbar utveckling, såväl  ekonomiskt, socialt som ekologiskt.