Våra stadsutvecklingsprojekt

Här hittar du information om några av de stadsutvecklingsprojekt där vi har ansvar för att lösa hela eller delar av behovet av parkering och mobilitet. 

Vill du läsa om alla projekten gör du det här

Masthugget - samlad parkering

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser och 140 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Områdets parkeringsbehov ska tillgodoses bland annat genom P-hus Koffen, som är en befintlig anläggning. Men vi ska också bygga en ny med cirka 700 parkeringsplatser. Anläggningen ska rymma parkering på plan 1-6 och på plan 7 och 8 ska det finnas verksamheter som kontor och liknande. 

Det nya parkeringshuset ska ligga mellan Amerikahuset och Sänkverksgatan.

Heden - tillfälligt p-hus

Med anledning av de stora byggprojekt i staden som tar parkeringsytor i anspråk planerar Göteborgs Stad ett tillfälligt p-hus på befintlig parkeringsyta på Heden, vid Sten Sturegatan. Vi kommer att bygga, äga och ansvara för driften av anläggningen, som planeras som ett parkeringshus i två plan, vilket ger ett nettotillskott på 300-350 parkeringsplatser.

Planen är att parkeringshuset kläs med en träfasad och har en integrerad läktare mot fotbollsplanerna och mindre lokaler längs med den gång- och cykelbana som löper tvärs över Heden. Det är tänkt att det ska gå att ladda elbilar här och i anslutning till p-huset ligger också en station för Styr & Ställ-cyklar, vilket gör det enkelt att nå andra delar av staden på annat sätt än med bil.

Status april 2020: Vi har projekterat anläggningen och beviljats bygglov. Bygglovet är för närvarande överklagat. Nästa steg, under förutsättning att bygglovet vinner laga kraft, är att handla upp entreprenör. Beräknad byggtid är ca ett år från det att byggnation startar.

Stenpiren - underjordiskt garage

Skeppsbron står inför en stor omvandling. Istället för att som i dag utgöra en barriär mot älven ska området i stället bli ett attraktivt kajstråk där människor kan möta vattnet – och varandra. Skeppsbron är tänkt att bli ”göteborgarnas nya vardagsrum”. Med närheten till Stenpirens resecentrum blir detta ett nav som ökar tillgängligheten till centrala staden - oavsett om du reser med bil eller inte.

2017 tog vi det första spadtaget för den nya parkeringsanläggningen på Skeppsbron. Parkeringsanläggningen planeras att byggas i två plan och ha 700 platser. Eftersom den är placerad under mark, och delvis innebär en utbyggnad i Göta Älv, skapar den ytor som istället kan användas för att bygga bostäder och skapa mötesplatser. Anläggningen planeras att imöjliggöra elladdning i stor skala och kommer att ge plats för bilpoolsbilar.

Status april 2020: Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Skeppsbrons framtid. Det var uppe på mötet 16 april men blev återremitterat till Göteborgs Stads Parkering för vidare analys av ekonomin för anläggningen.

Här kan du titta på en film om den nya stadsdelen Skeppsbron

Frihamnen - parkering och mobilitet

Frihamnen ska bli en ny spännande stadsdel i stadens centralaste delar. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer det att bo cirka 15 000 personer här och det blir lika många arbetsplatser. Stadskärnan ska växa över älven och och Frihamnen får då rollen att knyta samman stadens norra och södra delar. Målsättningen är en tät, socialt blandad stadsdel där gående och cyklister prioriteras framför bilar.

Sju företag har fått markanvisning av staden för att utveckla den första etappen och planerar för att bygga bostäder, kontor, butiker mm. Vi har fått i uppdrag att ansvara för parkering och mobilitet i området och planerar för en eller flera större parkeringsanläggningar som ska lösa områdets samlade behov av parkering. Vi har även i uppdrag att aktivt bidra till att  främja nya resvanor hos boende i och besökare till området.

Status augusti 2019: Planering för en övergripande struktur för området pågår samtidig med detaljplanering kring omvandlingen av Hjalmar Brantingsstråket, som skär rakt igenom området, från Hisingsbron till Hjalmar Brantingsplatsen.

Här hittar du Frihamnens hemsida.

Läs mer om Frihamnen som en del av Älvstaden.