Våra stadsutvecklingsprojekt

Här hittar du information om några av de stadsutvecklingsprojekt där vi har ansvar för att lösa hela eller delar av behovet av parkering och mobilitet. 

Vill du läsa om alla projekten gör du det här

Masthugget - samlad parkering

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser och 140 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Områdets parkeringsbehov ska tillgodoses bland annat genom P-hus Koffen, som är en befintlig anläggning. Men vi ska också bygga en ny med cirka 700 parkeringsplatser. Anläggningen ska rymma parkering på plan 1-6 och på plan 7 och 8 ska det finnas verksamheter som kontor och liknande. 

Det nya parkeringshuset ska ligga mellan Amerikahuset och Sänkverksgatan.

P-hus Snipan stänger

Masthuggskajen utvecklas och mycket händer på platsen. Som i led i detta stängs P-hus Snipan den 30 september 2021. Därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Vi river Snipan i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.  

Läs mer om stängningen här. 

Heden - tillfälligt p-hus

Den 27 september 2021 inleds bygget av P-hus Heden. Parkeringsanläggningen byggs för att möta det behov som uppstår när andra parkeringar försvinner, tillfälligt eller permanent, i takt med att staden utvecklas.

Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som är lämpliga för ersättningsparkeringar. Heden är ett av de områden som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lättnådd och ligger bra till för parkering, både för de som vill in till city och de som ska till evenemangsområdet, och också för de som tidigare parkerat på parkeringar som nu försvinner. Redan idag finns det dessutom parkering på den yta där det nya p-huset ska ligga.

Anläggningen är tillfällig och bygglovet löper till 2028. Därefter kan ansökan eventuellt lämnas in för att förlänga bygglovet för ytterligare max sex år om det fortfarande finns behov av anläggningen. Det tillfälliga p-huset ska inte utgöra något hinder för Göteborgs Stads planer att utveckla Heden på sikt. När den tillfälliga parkeringsanläggningen försvinner återställs ytan på Heden till parkering som idag, om inte staden bestämt något annat under tiden.

P-huset som beräknas vara klart i september 2022 kommer rymma cirka 750 platser, vilket är cirka 350 fler än vad som finns på den aktuella ytan på Heden idag. Både de som bor i närområdet och besökare kommer få tillgång till parkeringsplatserna i huset.

Det kommer finnas möjligheter att ladda elbilar i parkeringshuset. I direkt anslutning till p-huset ligger en station för Styr & Ställ-cyklar som underlättar hållbart resande sista biten in till city. Det kommer även att finnas plats för bilpoolsbilar i anläggningen. Byggnaden har ritats med omsorg för att passa in i omgivningarna. Bland annat kommer p-huset erbjuda en läktare, löparbana och verksamhetsytor – allt för att tillföra ett adderat värde till Heden under tiden p-huset är etablerat.

Visionsbild: Kanozi Arkitekter

Vi har samlat de vanligaste frågorna om P-hus Heden här: FAQ - Anläggning P-hus Heden.pdf

Läs mer om P-hus Heden här 

Stenpiren - underjordiskt garage

Skeppsbron står inför en stor omvandling. Istället för att som i dag utgöra en barriär mot älven ska området i stället bli ett attraktivt kajstråk där människor kan möta vattnet – och varandra. Skeppsbron är tänkt att bli ”göteborgarnas nya vardagsrum”. Med närheten till Stenpirens resecentrum blir detta ett nav som ökar tillgängligheten till centrala staden - oavsett om du reser med bil eller inte.

2017 tog vi det första spadtaget för den nya parkeringsanläggningen på Skeppsbron. Parkeringsanläggningen planeras att byggas i två plan och ha 700 platser. Eftersom den är placerad under mark, och delvis innebär en utbyggnad i Göta Älv, skapar den ytor som istället kan användas för att bygga bostäder och skapa mötesplatser. Anläggningen planeras att imöjliggöra elladdning i stor skala och kommer att ge plats för bilpoolsbilar.

Status april 2020: Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Skeppsbrons framtid. Det var uppe på mötet 16 april men blev återremitterat till Göteborgs Stads Parkering för vidare analys av ekonomin för anläggningen.

Här kan du titta på en film om den nya stadsdelen Skeppsbron

Frihamnen - parkering och mobilitet

Frihamnen ska bli en ny spännande stadsdel i stadens centralaste delar. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer det att bo cirka 15 000 personer här och det blir lika många arbetsplatser. Stadskärnan ska växa över älven och och Frihamnen får då rollen att knyta samman stadens norra och södra delar. Målsättningen är en tät, socialt blandad stadsdel där gående och cyklister prioriteras framför bilar.

Sju företag har fått markanvisning av staden för att utveckla den första etappen och planerar för att bygga bostäder, kontor, butiker mm. Vi har fått i uppdrag att ansvara för parkering och mobilitet i området och planerar för en eller flera större parkeringsanläggningar som ska lösa områdets samlade behov av parkering. Vi har även i uppdrag att aktivt bidra till att  främja nya resvanor hos boende i och besökare till området.

Status augusti 2019: Planering för en övergripande struktur för området pågår samtidig med detaljplanering kring omvandlingen av Hjalmar Brantingsstråket, som skär rakt igenom området, från Hisingsbron till Hjalmar Brantingsplatsen.

Här hittar du Frihamnens hemsida.

Läs mer om Frihamnen som en del av Älvstaden.