2018-05-17

Integritetspolicy

Vi på Göteborgs Stads Parkering bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Integritetspolicy uppdaterad 2019-01-11

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

 1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Göteborg Stads Parkering, organisationsnummer 556119-4878 på Åvägen 17J är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Göteborgs Stads Parkering tag på dina personuppgifter?
 • När du registrerar dig på Min sida på www.parkeringgoteborg.se
 • När du skickar in ärenden till kundtjänst
 • När du anger ditt registreringsnummer i betalautomaten
 • När du registrerar dig på Appen Parkering Göteborg
 • Automatisk registrering av registreringsnummer
 • Vi kan även få uppgifter från andra källor än dig, som Transportstyrelsen eller folkbokföringsregister i syfte att till exempel hantera kontrollavgifter. 
1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Göteborgs Stads Parkering behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, registreringsnummer, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Information om personuppgiftsbehandlingar Personuppgiftsbehandlingar.pdf

1.5 Varför behandlar Göteborgs Stads Parkering uppgifter om dig?
 • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
 • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse
 • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst
 • För att hantera Min sida på www.parkeringgoteborg.se
  -       För att du enkelt ska kunna betala din parkering
  -       För att vi ska kunna erbjuda dig parkeringstillstånd 
1.6 När har Göteborgs Stads Parkering rätt att behandla dina personuppgifter?

Göteborgs Stads Parkering har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. 

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Göteborgs Stads Parkering och i vissa fall av Göteborgs Stads Parkerings personuppgiftsbiträden. Om vi anlitar personuppgiftsbiträden säkerställer vi genom avtal att personuppgiftsbehandlingen sker på lagligt och korrekt sätt. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

1.8 Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Göteborg Stads Parkering strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen. 

1.9 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Göteborgs Stads Parkering sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Göteborgs Stads Parkering sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter. 

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Göteborg Stads Parkering värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång: På Göteborgs Stads Parkering är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska därför ska denna blankett användas: Begäran om registerutdrag eller begäran om radering.
Blankett begäran om registerutdrag eller begäran om radering.docx

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Göteborg Stads Parkering och begära att få dem rättade. 

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Göteborg Stads Parkering raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Göteborg Stads Parkering inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt. Vid begäran om att bli bortglömd ska denna blankett användas: Begäran om registerutdrag eller begäran om radering
Blankett begäran om registerutdrag eller begäran om radering.docx

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Göteborg Stads Parkering.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Göteborg Stads Parkering.
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Göteborg Stads Parkering kan neka. 

1.12 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.parkeringgoteborg.se

1.13 Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
I första hand kontaktar du: 
Göteborgs Stads Parkering, kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller 031-774 37 00

I andra hand:
Dataskyddsombudet; dso@intraservice.goteborg.se

I tredje hand:
Datainspektionen; datainspektionen@datainspektionen.se

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20190111 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn