Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

För att identifiera de frågor som får störst betydelse för våra intressenter och där vi som bolag har bäst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling har vi gjort en så kallad väsentlighetsanalys. Det har gett oss åtta stycken väsentliga hållbarhetsfrågor.

Tillgänglig attraktiv stad

Parkering och mobilitet skapar förutsättningar för en fungerande vardag för människor och påverkar stadens förutsättningar för en hållbar tillväxt och roll som kärna i regionen. Genom att skapa fysiska parkeringsplatser, digitalinformation och erbjudanden för den blandade resan tillgängliga bidrar vi till en stad där alla når sitt resmål enkelt oavsett transportmedel.

Exempel på detta är: Utveckling av appen Parkering Göteborg där man numera kan betala för kollektivtrafiken och också se Styr & Ställ och var man kan ladda elbilen.

Ett jämlikt Göteborg

Jämlika livsvillkor gör att människor känner tillit till och delaktighet i samhället. Vårt arbete innebär bland annat att vi öppnar upp de kommunala parkeringsplatserna. Det sker med erbjudanden och en prisstrategi som är lika för alla. Med bra rutiner motverkar vi diskriminering och ser till att alla bemöts likvärdigt vid handläggning och beslut.

Exempel på detta är: Vi har löpande utbildningar i normkritiskt förhållningssätt och tar social hänsyn vid upphandlingar för att skapa arbetstillfällen åt människor som normalt står långt från arbetsmarknaden. 

Tryggt och säkert

Kvaliteten på den fysiska miljön är viktig för människors upplevelse och beteende. Trygga och säkra miljöer och samverkan inom stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bidrar till en trygg, säker och mer attraktiv stad.

Exempel på detta är: Vi har ett koncept som säkerställer att vi ser till följande aspekter på alla våra anläggningar: tryggt & säkert, tydligt & enkelt, rent & snyggt. Vi följer också upp kundupplevelserna så vi vet att vi gör rätt säker. Vi utökar successivt kamerabevakningen. 

Utsläppens påverkan på miljö och hälsa

Det ska vara enkelt att hitta parkering de gånger du behöver ta bilen. Det ska också vara enkelt att ladda elbil, hitta bilpool och att byta till cykel eller kollektivtrafik. Vårt arbete med att minska söktrafik och främja hållbart resande bidrar till att minska utsläpp till luft från kundernas transporter. Det är positivt för klimat, miljö och människors hälsa och vardag.

Exempel på detta är: Under första halvåret 2019 hade vi två studenter från Chalmers som undersökte hur man via så kallade nudging kan få kunder att parkera utanför stadskärnan och välja ett mer hållbart sätt sista biten. Vi har också utökat antalet platser där man kan ladda bilen och skapat fler cykelparkeringar.

Inköp som verktyg

Som beställare kan vi påverka verksamhetens miljö- och klimatpåverkan genom inköpsrutiner för material, produkter och tjänster. Genom att ställa hållbarhetskrav, skapa en relation med leverantören och kontinuerligt följa upp ställda krav säkerställer vi hållbarheten i hela leverantörskedjan.

Exempel på detta är: Utbildningar och tydliga rutiner för inköp. Det ska vara lätt att göra rätt. Fördjupade avtalsuppföljningar. Att kontrollera att leverantören följer de krav vi ställt i upphandlingen samt att vi får det vi betalar för.

Energi

Kloka val i energifrågor och utveckling av egenproducerad förnybar el, elenergieffektiva parkeringsanläggningar och en genomtänkt laddinfrastruktur är viktiga bidrag till att skapa ett hållbart energisystem och minska klimatpåverkan.

Exempel på detta är:  Bolagets energianvändning är fossilfri sedan juni 2018. Ingen fossilbaserad el eller fjärrvärme i verksamheten och bolagets fordon drivs av förnybara drivmedel. Vi har LED-beslysning i alla parkeringshus. 
Arbetar med att öka produktionen av förnyelsebar solel. I dag har vi solceller på P-hus Focus och på samtliga våra betalautomater. Ambitionen är att all elförbrukning inom parkeringsverksamheten ska vara egenproducerad och förnybar 2021.

Resurshushållning

Parkering är resurskrävande investeringar som rätt använda skapar stora värden. Vi ger fler möjlighet att använda de p-platser som väl finns, vi gör genomtänkta förändringar av befintliga parkeringar och, i sista hand, bygger vi nytt. Det gör att vi bidrar till att använda stadens mark på ett klokt sätt. Vårt arbete för hållbart byggande bidrar till minskad klimatpåverkan.

Exempel på detta är: Optimering och samnyttjande av parkeringsplatser. Vi har övergått till digitala tillstånd vilket minskade administrativa kostnader och pappersförbrukning. 
Kartläggning av materialflöden med syfte att minska avfallsmängder i den egna verksamheten. Målet är att verksamheten ska vara fri från plastförpackningar och engångsartiklar.
Hållbarhetsprogrammet används i alla relevanta byggprojekt.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång som gör det möjligt att leverera och uppfylla våra mål. För att vi ska kunna växa och vara framgångsrika nu och över tid behöver vi ha motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det är en avgörande framgångsfaktor. Ett starkt arbetsgivarvarumärke behövs för att kunna attrahera och utveckla kompetenta medarbetare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Exempel på detta är: Bolagets expansion har gjort att vi har börjat införa ett nytt arbetssätt med flexibla platser och dessutom förbättrad akustik och ventilation. 
Mål om god trivsel på jobbet och det finns en trivselgrupp som skapar ett mångfald av aktiviteter som ska attrahera de flesta.