Så här sätter vi våra priser

Vi har en prisstrategi som en del av en större planering för parkeringar i Göteborg. En av anledningarna är att vi vill skapa ett konsekvent och enkelt system.

Köper du parkeringstillstånd eller hyr parkeringsplats av oss? Då har du säkert märkt att vi har justerat priset under ett par år. Det är ingen tillfällighet utan en del av en större plan för parkeringar i Göteborg. 

Zonindelning för rättvisa priser
2010 beslutade vår politiska styrelse att dela in Göteborg i olika zoner för att få likvärdig prissättning inom geografiska områden med likvärdiga förutsättningar. Zonerna har sedan grupperats baserat på avstånd från centrum:

  • Centrala staden där city, innerstaden, evenemangsområdet och Norra Älvstranden ingår. 
  • Mellanstaden och hit räknas Saltholmen, Långedrag, Öster, Majorna och Centrala Hisingen.
  • Ytterområdena = övriga

Det är högre taxor i Centrala staden medan det blir billigare i ytterområdena.  Prisöknings-takten föreslogs också vara olika: varje år i Centrala staden, vartannat år i Mellanstaden och vart tredje år i övriga områden. 

Prisstrategi
2014 tog också styrelsen ett beslut om en prisstrategi. Det är enkelt uttryckt ett slags matris där priset för tillstånd och förhyrda parkeringar står i relation till besökstaxan. Beräkningen sker på samma sätt oavsett område. Politikerna tar sedan beslut inför kommande budgetår om besökstaxan ska höjas och med hur mycket.
Det påverkar med andra ord priset på förhyrda platser och tillstånd. Prisstrategin säkerställer att vi får relevanta prishöjningar över tid som inte påverkas av enstaka och tillfälliga händelser. 

På väg mot en grön och nära storstad
En stor händelse som är långt mer än tillfällig är Göteborgs kommande utveckling. Staden ska växa med 150 000 nya invånare fram till 2035. Det innebär samtidigt att ett stort antal parkeringsplatser i city försvinner, eftersom marken behövs till exempelvis bostäder och handel. Det är inte huvudanledningen till våra ”schemalagda” prisjusteringar.
Vi har under lång tid förberett oss kostnadsmässigt genom att identifiera förändringar, behov och lösningar. Samtidigt är ekonomisk hållbarhet en förutsättning för att klara vårt uppdrag.

Vi ska ju underlätta mobiliteten i vardagen genom att skapa ersättningsparkeringar, erbjuda parkeringsanläggningar i nära anknytning till kollektivtrafiken, bygga ut laddmöjligheter för elbilar och utveckla nya smarta tekniska lösningar. Bland mycket annat. Det är så vi bibehåller en god tillgänglighet till staden. Våra intäkter bidrar till den enkla och hållbara resan - utan skattemedel.

Och det har du och alla andra nytta av.

Det finns flera aktörer på parkeringsmarknaden i Göteborg. Men det finns bara en som har i uppdrag att skapa en tillgänglig stad för alla slags människor, i hela staden och på både lång och kort sikt. Och det är vi.
Vi ska ta marknadsmässigt betalt för våra tjänster, och vinsten används för att finansiera investeringar som gynnar boende, verksamma och besökare. Att skapa ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att klara vårt uppdrag att bidra till en tillgänglig, attraktiv och hållbar stad för så många som möjligt. Vi kan inte särbehandla enskilda grupper eller områden.

För att få relevanta prishöjningar men ändå verka för att nå marknadspriser, följer vi vår politiskt beslutade prisstrategi. Den innebär att bland annat att ett månadspris kan höjas med maximalt 180 kr/månad och år. För flera kunder blir dock höjningen lägre.

Snart ligger vi på rätt prisnivåer i förhållande till zoner och andra aktörer i de flesta områden i staden. Från och med 2016 genomförs prisjusteringarna för förhyrd och tillstånd i januari månad.