Renodling av parkeringsytorna

Ett av uppdragen vi har fått av politikerna är att renodla parkeringsytorna. Det betyder att vi ska separera de parkeringsplatser som är till för boende i Södra skärgården, verksamma och övriga besökare. På så sätt skapar vi enklare parkering  och mindre söktrafik.

Hur funkar det i dag? 

I dag finns det förhyrda platser, tillstånds- och besöksparkeringar på Saltholmen och Saltholmsgatan.  De olika parkeringserbjudanden på områdena gör att det är otydligt vem som får stå var och speciellt under sommarmånaderna när det är stort tryck av besökare så blir det onödig söktrafik och felparkeringar.

Beslut att renodla parkeringarna - vad innebär det för Saltholmen? 

När vi renodlar parkeringsområdena kommer besöksparkeringarna på Slingan ute på Saltholmen samt på Saltholmsgatan omvandlas till att  gälla tillståndsparkering och enbart för de som bor i Södra skärgården. 

Beslut att renodla parkeringarna - vad innebär det för Långedrag?

Utifrån hur parkeringsplatserna används i dag vet vi att behovet av besöksparkering under delar av året är stort och trafiken utmed Saltholmsgatan intensiv – delvis på grund av söktrafik.

Tjänsteutlåtandet säger:

  • Utifrån perspektivet Barn-, mångfald och jämställdhet ger förändringen negativa konsekvenser för besökande till skärgården och badplatser på Saltholmen samt befintliga verksamheter på Saltholmen och Långedrag. Utan att lösa behovet även för besökskunder kan det leda till ökad söktrafik och långa köer på Saltholmsgatan mot färjan av personer som behöver lasta av för att sedan åka till Långedrag. Vi har också sett att vi behöver ersätta de besöksplatser som försvinner på Slingan och Saltholmsgatan med ungefär lika många.

Vad händer nu?

Besvärstiden för att överlaga det tillfälliga bygglov vi har ansökt om löpte ut 27 januari. Nu ska stadsbyggnadskontoret handlägga de överklaganden som kommit in. Först när beslutet har tagits kan vi planera hur vi ska gå vidare. 

Uppdatering 2020-07-09

Ärendet har nu varit uppe i byggnadsnämnden som bordla ärenden. De anser att bolaget först ska testa att använda Hinsholmen som besöksparkering.

Nämnden gick på yrkandet från D, M, L och S och det ser ut som följer:

Göteborgs Stads Parkerings AB, (P-bolaget) har ansökt om tidsbegränsat bygglov anläggande av parkeringsplats på ÄLVSBORG 655:237 och ÄLVSBORG 655:91 tom 2030-04-01. Även om stadsbyggnadskontoret anser att åtgärden uppfyller kraven för ett tidsbegränsat bygglov finns det ingen skyldighet att ge ett tidsbegränsat bygglov. P-bolaget agerar utifrån ett kommunfullmäktigebeslut 2019-09-12 gällande parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag. Utifrån detta fick bolaget i uppdrag att återkomma med ett investeringsbeslut för att utöka parkeringsområdet på Vikebacken. Vi ser också att kommunfullmäktiges uppdrag måste lösas.

Vi är beredda att pröva en utökning av parkeringsområdet i Vikebacken med mindre utbredning, se bilaga nedan, men först efter att andra redan asfalterade ytor, som Hinsholmskilen, har testats att göras om till att också omfatta besöksparkering.

Vi är medvetna om att P-bolagets bedömning är att andra ytor än den vid Vikebacken inte bedöms tillräckligt tillgängliga och synliga för att vara attraktiva som besöksparkering och att placeringen bedöms ge ökad söktrafik och annan ökad obehörig parkering men bedömer att detta först måste prövas innan nya ytor i Vikebacken tas i anspråk och asfalteras.

Alla handlingar i ärendet finns på Göteborgs Stads hemsida.