Renodling av parkeringsytorna

Ett av uppdragen vi har fått av politikerna är att renodla parkeringsytorna. Det betyder att vi ska separera de parkeringsplatser som är till för boende i Södra skärgården, verksamma och övriga besökare. På så sätt skapar vi enklare parkering  och mindre söktrafik.

Hur funkar det i dag? 

I dag finns det förhyrda platser, tillstånds- och besöksparkeringar på Saltholmen och Saltholmsgatan.  De olika parkeringserbjudanden på områdena gör att det är otydligt vem som får stå var och speciellt under sommarmånaderna när det är stort tryck av besökare så blir det onödig söktrafik och felparkeringar.

Beslut att renodla parkeringarna - vad innebär det för Saltholmen? 

När vi renodlar parkeringsområdena kommer besöksparkeringarna på Slingan ute på Saltholmen samt på Saltholmsgatan omvandlas till att  gälla tillståndsparkering och enbart för de som bor i Södra skärgården. 

Beslut att renodla parkeringarna - vad innebär det för Långedrag?

Utifrån hur parkeringsplatserna används i dag vet vi att behovet av besöksparkering under delar av året är stort och trafiken utmed Saltholmsgatan intensiv – delvis på grund av söktrafik.

Tjänsteutlåtandet säger:

  • Utifrån perspektivet Barn-, mångfald och jämställdhet ger förändringen negativa konsekvenser för besökande till skärgården och badplatser på Saltholmen samt befintliga verksamheter på Saltholmen och Långedrag. Utan att lösa behovet även för besökskunder kan det leda till ökad söktrafik och långa köer på Saltholmsgatan mot färjan av personer som behöver lasta av för att sedan åka till Långedrag. Vi har också sett att vi behöver ersätta de besöksplatser som försvinner på Slingan och Saltholmsgatan med ungefär lika många.

Besöksplatser som tas bort på Saltholmen "flyttas" till Långedrag

Vi ska alltså inte bygga fler parkeringsplatser för besök än vad som finns i dag utan samla dem på ett och samma ställe. Vikebackens parkering är bäst lämpad till en samlad besöksparkering eftersom den är synlig från vägen och ligger nära spårvagnshållplatsen. Ytan som tas i anspråk för utbyggnaden är idag planlagt som trafikområde. Det kommer inte att påverka det stora grönområdet eller hundparken.

I dag är det 197 platser på Vikebacken och med de nya platserna blir det ungefär dubbelt upp, vilket kommer att ersätta de platser som omvandlas till tillståndsplatser för skärgårdsbor närmare färjan.

Så snart det är godkänt arbetar vi vidare med utformning av hur den nya parkeringen kommer att se ut. Vår strävan är att den ska harmonisera med den övriga omgivningen.

Vad händer nu?

Besvärstiden för att överlaga det tillfälliga bygglov vi har ansökt om löpte ut 27 januari. Nu ska stadsbyggnadskontoret handlägga de överklaganden som kommit in. Först när beslutet har tagits kan vi planera hur vi ska gå vidare. 

Vi uppdaterar  informationen på den här websidan när vi får beslut från stadsbyggnadskontoret.

Vanliga frågor och svar

Blir behovet av parkeringsplatser för boende och företag i Södra Skärgården uppfyllt efter beslutade åtgärder?

Ja, under förutsättning att vi genomför de uppdrag vi har fått av politiken, bland annt att besöksparkeringarna på Slingan ute vid Saltholmen och Saltholmsgatan omvandlas till tillståndsparkering för de boende i Södra Skärgården.

Eftersom det då försvinner ett stort antal besöksparkeringar på dessa områden, samlar vi dem på ett och samma ställe: utmed spårvagnsspåren, bredvid befintlig parkering på Vikebacken i Långedrag. Vi skapar inte fler besöksplatser än vad som finns i området dag och vi kommer inte bygga på grönområdet.

Besöksplatser står idag tomma under elva av tolv månader – behövs det verkligen fler?

En av utmaningarna med parkeringar på Saltholmen och Långedrag är att behovet är säsongsbetonat. Men säsongen är betydligt längre än en månad på sommaren. 

Det KF beslutade i höstas var att de boende i Södra skärgården ska ha parkering så nära färjan som möjligt. Därför renodlar vi nu ytorna i enlighet med det beslutet. Det betyder att besöksparkering förläggs till en och samma plats, alltså Vikebacken.

Medan de ytor som tidigare varit för besökare, till exempel Slingan och Saltholmsgatan, blir tillståndsparkering för de boende i Södra skärgården. Det är alltså viktigt att betona att det inte blir fler parkeringar för besökare totalt sett.

Klarar inte Hinsholmens småbåtshamn av den återstående efterfrågan?

Vi har gjort bedömningen att Hinsholmen inte är lämplig eftersom det är så pass långt bort. Man får köra ”åt fel håll”, och därför tror vi att många istället kommer köra hela vägen ut till Saltholmen för att chansa på att hitta parkering men också för att släppa av familj och packning. Det skulle öka sök- och biltrafiken och addera till en redan problematisk bullersituation på Saltholmsgatan.

Skulle man inte ta fram alternativa lösningar så besökare inte behöver ta bilen hit?

Vi ställer oss också positiva till alternativa lösningar men tror inte att det löser hela problemet. Många vill och kanske måste ta bilen och därför behöver vi tillgodose det behovet också.

Trafikkontoret anser att bullerproblematiken på Saltholmsgatan inte får försämras – hur går det ihop med era planer?

Det är därför vi förlägger parkeringarna så bilisterna slipper köra fram och tillbaka på Saltholmsgatan. Genom att samla besöksparkering på ett och samma ställe minskar vi söktrafiken, vilket i sin tur förbättrar bullerproblematiken och andra trafikrelaterade bekymmer. Det är dessutom väldigt enkelt att köra till parkeringen på Vikebacken när man kommer från stan.

Förslaget ökar trafikflödet på Saltholmsgatan med cirka 10 procent!

Nej, det stämmer inte. Den slutsatsen är beräknad på fel underlag. Vi kommer inte att öka antalet besöksparkeringar med 200 platser, vi kommer att "flytta" dem från Slingan och Saltholmsgatan och samla besöksparkeringar på samma yta i stället för att ha dem utspridda. Det kommer alltså i själva verket att påverka biltrafiken på Saltholmsgatan positivt eftersom de inte behöver köra där alls utan kan parkera på Vikebacken och ta spårvagnen fram till Saltholmen.

Strider inte det här förslaget mot gällande detaljplan?

Detaljplanen säger att området är avsett för trafik. Det vi gör är att ansöka om ett tillfälligt bygglov, då kan man ha ett annat ändamål än det detaljplanen säger. De nya besöksparkeringarna kommer inte byggas så det påverkar grönområdet eller hundparken.

Om det är tänkt att parkeringsplatsen ska vara avvecklas om tio år är det ett slöseri med resurser. Ska den inte göra det, så kan man väl inte se den som tillfällig? 

Huruvida en parkeringsanläggning är tillfällig eller inte, styrs av vilket typ av bygglov man har för den. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år och det kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Det är själva definitionen på ett tillfälligt bygglov som därmed också styr anläggningens ”livstid”.

Parkeringarna på Saltholmen ska alltså ombildas till tillståndsplatser? Det strider ju mot KF:s beslut 2016 som sa att alla boende ska erbjudas förhyrd plats.

Vi inser att det inte är lätt att hålla ordning på alla turer i frågan om parkeringsplatser på Saltholmen och Långedrag. Men det här är två olika frågor. Beslutet från KF 2016 sa att vi inte helt får ta bort förhyrda platser.

Under 2019 fattade också KF ett nytt beslut som säger att vi ska skapa fler platser för de boende i Södra skärgård. Det vi gör nu är att renodla ytorna på de parkeringar som finns på Saltholmen så att de blir vikta åt skärgårdsborna Det innebär att vi tar bort besöksparkeringar, både från Saltholmen och Saltholmsgatan och i stället samlar dem på Vikebacken.