Styrelsebeslutet i korthet

För att alla som bor i Södra skärgården ska vara uppdaterade på senaste nytt om parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag skickade vi nyligen information till samtliga kunder. 

Beslut om parkering för boende i Södra skärgården

Som du kanske vet har kommunfullmäktige tagit en rad beslut för att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen. Besluten har vunnit laga kraft och därför kan vi nu börja genomföra förändringarna. Åtgärderna är framtagna i dialog med SSIS och beslutade i vår styrelse. Alla handlingar från både KF och oss finns på  Göteborgs Stads hemsida.

Vissa åtgärder kräver samverkan med andra aktörer, andra behöver vi bygglov för. Detta gör att vi inte kan säga exakt när det går att genomföra dem.

Detta är besluten:

Renodla parkeringsytor så besökare och boende inte behöver parkera på samma yta 

Saltholmsgatan och Slingan blir tillståndsparkering. Därefter kommer besöksparkering endast vara i Långedrag, samt under sommaren även på Hinsholmen. Där får man samsas med viss tillståndsparkering.

Prisdifferentiera

Parkeringar nära färjeläget kostar mer än de längre bort. Förhyrd ska vara dyrare än tillstånd. Du som berörs kommer att få separat information inom kort.

  • Priset för besöksparkering och tillståndsparkering bibehålls på nuvarande prisnivå även år 2020
  • 1 januari 2020, höjs priser för förhyrda platser på Yttre hamnen, Kallbadhuset och Rattgatan från 800 kr/månad till 900 kr/månad
  • 1 januari 2020, höjs priserna på förhyrd plats på Saltholmsgatan från 630 kr/månad till 700 kr/månad 

Kösystem

För att förenkla kösystemet görs följande ändringar. Förhyrda platser på Yttre Hamn, Kallbadhuset, Vagnhallen och Rattgatan slås ihop till en kö. Av de områden du står i kö till i dag blir det tidigaste ködatumet det som styr din plats i den nya sammanslagna kön.
Vagnhallen utgår som bilparkering och de som berörs kommer erbjudas ersättningsplats. Planen är att det istället blir en låst cykel- och mc-parkering där. Diskussion pågår med fastighetskontoret som äger byggnaden. Övriga köer behålls som i dag. Det går inte längre att ställa sig i kö till förhyrda platser.

Bommar

Tidigare bomutredning uppdateras med hänsyn till att parkeringarna ska renodlas och den ska också omfatta samtliga områden med förhyrda och tillstånd i Saltholmen/Långedrag.

Båtuppställning övergår till parkering för boende

Göteborgs Stads Parkering håller nu på att diskutera med Grefab om konkreta lösningar om parkering på Yttre hamnen.

Parkering för rörelsehindrade 

Besöksparkering utökas med minst två stycken på Saltholmen, och ett antal på Vikebacken.

Främja bilpooler

Bilpooler går precis som i dag före i kön när de har behov av fler platser. Vi ska utreda ett erbjudande för bildelningstjänst för privatpersoner som går ihop för att dela bil och plats.

Främja elanslutning

Elladdning fortsätter att byggas ut vid efterfrågan på tillståndsplatserna men ska också installeras utefter behov på besöksparkering och för bilpooler/bildelning. Har du med förhyrd plats behov av elladdning, erbjuder vi dig i stället ett parkeringstillstånd.

Utökad parkeringsmöjlighet för bilar och båtar

Vi tar fram underlag för ett investeringsbeslut för att öka antalet platser på Vikebacken. Syftet är att all besöksparkering ska förläggas hit, vilket också gör det möjligt att renodla ytorna för tillståndsparkeringar. Vad gäller båtuppställning diskuteras frågan vidare med Grefab. 

Parkering för näringsidkare

Eftersom näringsidkare har behov av att parkera på Saltholmen främst dagtid, är det lämpligt att de fortsätter att samnyttja parkering med tillståndsområdet för boende. Vi ska se över hur vi kan göra detta på ett ännu mer effektivt sätt.