Allmänna villkor

Uppdatering: 2022-03-29

1. Allmänna avtalsvillkor - Parkeringstjänster

 1. Dessa allmänna avtalsvillkor (Allmänna Villkoren) gäller när Göteborgs Stads Parkering AB, org.nr. 556119–4878 (Parkering Göteborg) tillhandahåller Kunden (såsom definierad nedan) tjänster via Parkering Göteborg. 

  Med Kunden avses den part som har ett registrerat konto på Parkering Göteborg; 

  För företag (juridisk person) sker detta via ett konto i Företagsportalen. Där kan företaget både hantera sina parkeringstillstånd och förhyrda platser samt koppla på olika tilläggstjänster och även dela ut tillstånd till sina anställda eller t.ex. hyresgäster som använder parkeringen. Tilläggstjänster regleras i Särskilda villkor per tilläggstjänst. Med användare avses fysiska personer som företaget ansvarar för och har anslutits för att nyttja tjänsten och som finns upptagna i företagsportalen. 

  För privatperson (fysisk person) sker detta via ett konto på Mina sidor och/eller i appen. Där kan privatpersoner ansöka om och hantera sina parkeringstillstånd och förhyrda platser, samt betala för sin besöksparkering vid t.ex. turistbesök, handel, fritidsbesök mm.

 2. Parkering Göteborg och Kunden är nedan var för sig benämnda Part samt gemensamt Parterna.

 3. De Allmänna villkoren utgör tillsammans med aktivering av tjänsten (såsom definierad nedan) det fullständiga avtalet mellan parterna (avtalet).

 4. Kunden förbinder sig genom avtalet att följa de Allmänna Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Parkering Göteborg kan meddela rörande Tjänsten. Parkering Göteborg tillhandahåller aktuella Allmänna villkor på hemsidan och kunden är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om eventuella ändringar i dessa. Kunden är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av tjänsten.

2. Beställning av Tjänsterna

 1. Kunden kan beställa Tjänsterna på www.parkeringgoteborg.se. Beställning förutsätter att Kunden har ett Företagskonto/Privatkonto.

 2. Man måste vara över 18 år för att ingå avtal om parkeringstjänster.

 3. För företag kan beställning endast göras av behörig företrädare.

 4. Avtalet ska anses ha ingåtts mellan Parterna när Kunden har gjort sin beställning och godkänt de allmänna villkoren samt särskilda villkor för eventuella tilläggstjänster.

 5. Kunden kan komma att kreditvärdighetsprövas inför och återkommande under avtalstiden och Kund som Parkering Göteborg anser inte är kreditvärdig kan komma sägas upp från avtalet.

 6. Avtal får inte överlåtas, upplåtas eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan medgivande.

 7. Överlåtelse mellan privatpersoner får ske mellan make/maka/registrerade partners eller sambos på samma adress. Överlåtelsen ska i förväg godkännas och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna.

 8. Överlåtelse inom företag får ske om den nya avtalsparten helt eller delvis inträder i de ursprungliga avtalsparternas ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens och att det inte medför några andra väsentliga förändringar av avtalet. Överlåtelsen ska i förväg godkännas och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna.

 9. Punkt 2.7 och 2.8 gäller inte parkeringstillstånd kopplade till bostadshyresavtal inom allmännyttan.

3. Användande av Tjänsterna

 1. De uppgifter som registreras vid Nyttjande av Tjänsten kommer att ligga till grund för det belopp som Parkering Göteborg debiterar Kunden (Avgift).

 2. Nyttjande av Tjänsten är endast tillgänglig vid parkering som ägs eller förvaltas av Parkering Göteborg. Anvisning om sådan parkering sker genom skyltning i anslutning till parkeringsplats.

 3. Parkeringstillstånd berättigar till parkering i mån av ledig plats. Villkoren är att hela fordonets längd och bredd ska rymmas inom markerad parkeringsruta samt inte hindra andra fordon. Kunden ansvarar själv för att kontrollera detta innan avtalet tecknas.

 4. För att kunna använda tjänsterna ska aktuellt registreringsnummer vara angivet i företagsportalen eller appen i tillsammans med vald tjänst.

 5. Företagskunden ansluter användare till företagstjänsterna genom att lägga till användare som ska nyttja tjänsterna i en förteckning som finns tillgänglig på Företagsportalen.

 6. Företagskunden äger rätt att när som helst lägga till eller ta bort användare från portalen.

 7. Vissa Tjänster förutsätter att användaren har ett registrerat personligt konto på Parkering Göteborgs kundportal samt har Parkering Göteborgs mobilapplikation installerad.

 8. Kunden ansvarar för att rätt platskod anges vid besöksparkering.

 9. Kunden åtar sig att säkerställa att denne erhåller start- respektive avslutsmeddelande via t ex appen i samband med nyttjande av tjänsten parkering/elladdning.

 10. Fordon, som av Parkering Göteborg med hänsyn till sitt skick bedöms vara skrotbil, får inte förvaras uppställt på parkeringsplatsen. Har kunden efter anmaning inte flyttat sådant fordon, har Parkering Göteborg rätt att flytta och skrota fordonet så snart det lämpligen kan ske. Kunden är skyldig att ersätta kostnaderna för nämnda åtgärder.

4. Betalning

 1. Företagskunden är skyldig att till Parkering Göteborg utge ersättning för samtliga avgifter som debiteras av samtliga företagskunders användare vid nyttjande av tjänsten. Detta ska gälla även om användaren efter påbörjat nyttjande av tjänsten tas bort från förteckningen av företagskunden eller om avtalet därefter upphör att gälla.

 2. Om parkeringstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar när kunden ska parkera eller under kundens parkering som kan bero på orsaker hänförliga till kundens telefon, störning i internet eller annan kommunikationsförbindelse, ansvarar kunden för att betalning erläggs på annat vis där så är möjligt, t.ex. genom betalning i betalautomat, sms-parkering etc. Kunden ansvarar för eventuella kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar som utfärdas eller tas ut vid parkeringsöverträdelser och betalning därav.

 3. Sker inte betalning inom trettio (30) dagar från att fakturan ställts ut äger Parkering Göteborg rätt att av kunden, förutom på fakturabeloppet, fordra dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen (1975:635). Parkering Göteborg äger rätt att, vid sidan av dröjsmålsränta, påföra kunden kostnader för betalningspåminnelse samt andra enligt lag tillkommande kostnader förenade med betalningsdröjsmålet.

 4. Parkering Göteborg äger rätt att överlåta fordran mot kunden i anledning av detta avtal.

5. Priser

 1. Priserna för besöksparkering och tilläggstjänster kan förändras löpande under året.

 2. Priserna för parkeringstillstånd och förhyrda platser prisjusteras årligen 1 januari. Avtalspriserna aviseras med minst en månads framförhållning på www.parkeringgoteborg.se.

6. Avtalstid och uppsägning

 1. Avtal som tecknats gäller tills vidare med den uppsägningstid som anges för respektive tjänst.

 2. Part som avser att säga upp avtalet ska göra det i företagsportalen eller på min sida eller skriftligen underrätta den andra parten om det.

 3. För det fall kunden säger upp avtalet är denne skyldig att betala för samtliga åtaganden som uppkommer enligt avtal till dess att Parkering Göteborg bekräftat uppsägningen.

 4. Parkering Göteborg kan komma att säga upp avtalet vid kundens dröjsmål med betalning eller om kunden i övrigt åsidosätter sina skyldigheter med anledning av avtalet. Avtalet kan annars även komma att sägas upp om kunden inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att kunden inte kommer att uppfylla sina betalningsskyldigheter gentemot Parkering Göteborg. Avtalet kan också komma att sägas upp om kunden enligt Parkering Göteborgs skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd, lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller på annat sätt agerat så att det kan orsaka Parkering Göteborg eller tredje part skada. Avtalets upphörande ska inte påverka Parts rättigheter eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för avtalets upphörande.

7. Registrerade uppgifter

 1. Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter vid var tid är korrekt registrerade hos Parkering Göteborg.

 2. Företagskunden ansvarar för att användarna påbörjar och avslutar nyttjande av tjänsten korrekt, samt att de uppgifter som registreras vid Nyttjande av tjänsten är korrekta.

 3. Parkering Göteborg ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod. Kunden ansvarar för att genom Parkering Göteborg registrerat kontokort, eller annan giltig betalningsmetod, inte är spärrat och att det tillhörande kontot i tillämpliga fall har täckning. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifterna förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för obehöriga.

 4. Kunden ansvarar för att obehöriga inte nyttjar tjänsten. Vid misstanke om obehörigt nyttjande av tjänsten bör Kunden utan dröjsmål kontakta Parkering Göteborg.

8. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt Allmänna Villkoren eller Avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure.

9. Övrigt

 1. Kunden förvärvar genom Avtalet inga rättigheter till Tjänsten eller del däri, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Kunden erhåller inte genom Avtalet någon rätt att kopiera, länka eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande Parkering Göteborg.

 2. Part får inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande.

 3. Information om Parkering Göteborgs personuppgiftsbehandlingar framgår av vår integritetspolicy som finns på www.parkeringgoteborg.se.

 4. Vid företags godkännande av allmänna villkor godkänns samtidigt personuppgiftsbiträdesavtal.

 5. Parkering Göteborg tar inget ansvar för Företagskundens eventuella interna policyer som begränsar Användares rätt till Nyttjande av Tjänsten. 

 6. Parkering Göteborg tar inget ansvar för om Kunden inte parkerar sitt fordon i enlighet med lag eller bestämmelser som fastställts av Göteborgs kommun eller av Parkering Göteborg.

 7. Parkering Göteborg tar inget ansvar för tvister mellan Kunder/Företagskunden eller Användaren å ena sidan, och kommun, mobiloperatör, kreditkortsföretag/bank, myndighet å andra sidan, inklusive tvist gällande kontrollavgift eller parkeringsanmärkning.

10. Reklamation

Kunden ska skriftligen reklamera t.ex. felaktig tjänst eller debitering till Parkering Göteborgs kundtjänst inom tre (3) månader från det att den aktuella tjänsten påbörjades alternativt att kunden fick eller borde ha fått kännedom om den aktuella debiteringen. Observera att gällande kontrollavgift/parkeringsanmärkning gäller andra regler eftersom dessa inte omfattas av dessa Allmänna avtalsvillkor – Parkeringstjänster.

11. Ångerrätt

Konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet genom att meddela Parkering Göteborgs kundtjänst om detta inom 14 dagar från godkänd registrering. Betalning måste dock alltid erläggas för den tid som tjänsten har nyttjats.

12. Ändring av avtalsvillkor

Parkering Göteborg förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vid var tid gällande allmänna villkor finns tillgängliga på hemsidan.

13. Tvister

Tvister med anledning av avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna Västsvenska Industri- och handelskammarens förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.