Johan på Gårda parkeringshus 2022-04-06

Ännu grönare el för Göteborgs Stads Parkering

Varje år arbetar Göteborgs Stads Parkering med att hitta lösningar som minskar klimatpåverkan. Inför 2022 såg bolaget över elförsörjningen av parkeringsanläggningarna, och valet föll på el märkt Bra Miljöval Vind.

Som en del i Göteborgs Stads Parkerings hållbarhetsarbete ville bolaget ställa ännu tuffare miljökrav, även om anläggningarna tidigare försetts med grön el. Valet föll på Sveriges hårdaste miljömärkning för el, Bra Miljöval Vind från bolagets leverantör Energi Försäljning Sverige AB.

Den miljömärkta elen lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav och bidrar till hållbar energiförsörjning, att nå de globala målen om ekosystem, hållbart skogsbruk och att minska städers miljöpåverkan. En fördel är också att medel avsätts i fonder som stöttar projekt som gynnar biologisk mångfald och bekämpar klimatpåverkan. Bra Miljöval kontrollerar årligen att de elbolag som har en Bra Miljöval-licens uppfyller miljömärkningens krav.

När FN analyserar olika former av energiproduktion är vindkraft den med lägst klimatpåverkan med 12 gram koldioxid per producerad kWh (läs mer hos Naturskyddsföreningen).

- I samband med att vi skulle göra valet avseende elförsörjning för 2022 lade vi mycket kraft på att jämföra olika alternativ. Eftersom vindkraften har låga livscykelutsläpp valde vi till slut vindkraft, berättar Leyla Sharifian Samelius, hållbarhetssamordnare på Göteborgs Stads Parkering.