Flygvy P-hus Heden 2021-09-13

Bygg-start för P-hus Heden

Läktare, löparbana, mötesplats – och parkering. P-hus Heden möter ett kommande behov av parkeringsplatser, men inte bara. Med sin utformning ska anläggningen också addera värde till en plats som många besöker.

Den 27 september startar bygget av P-hus Heden vid Sten Sturegatan, på den yta där det redan idag finns parkering. Anläggningen, som ska stå klar om ett år, finansieras av parkeringskunderna och Trafikverket. P-huset är tillfälligt och påverkar därför inte stadens långsiktiga planer för Heden.

Det nya p-huset ska fylla behovet av parkeringsplatser när andra parkeringsytor försvinner, tillfälligt eller permanent. I centrala staden har ett antal parkeringar försvunnit, bland annat på grund av bygget av Västlänken. De kommande åren stängs ytterligare parkeringar i närområdet av i takt med att staden fortsätter utvecklas. Då berörs P-hus Lorensberg och P-hus Gösta Rahm. Parkeringsanläggningen ska också möta behov som uppstår när bygget av Engelbrektslänken drar igång och ett stort antal parkeringar på den södra delen av Heden försvinner.

P-hus Heden svarar därmed upp mot behov som förutses, redan innan problem uppstått.

- Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som passar bäst för ersättningsparkeringar. Heden är ett av de områden som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lätt att nå och ligger bra till för de som vill besöka innerstaden eller evenemangsområdet, säger Lena Lundblad, chef för Strategisk utveckling på Göteborgs Stads Parkering.

Heden är en plats nära göteborgarnas hjärtan. Stor omsorg har därför lagts på anläggningens utformning och funktioner. Tanken är också att låta anläggningen knyta an till Hedens idrottsliga karaktär. Därför kommer den att ha en läktare – som också är tänkt att fungera som mötesplats – och en löparbana på taket. Verksamhetslokaler planeras längs gång- och cykelvägen.

- Det kommer att finnas ett stort antal elladdningsplatser, och plats för bilpoolsfordon. Dessutom finns en station för Styr & Ställ-cyklar precis i anslutning till p-huset. På så sätt vill vi underlätta för besökarna och ge möjlighet till ett hållbart resande, säger Lena Lundblad.

Parkeringsanläggningen är temporär och bygglovet löper till 2028. Därefter kan bygglovet eventuellt förlängas med max sex år till om anläggningen fortfarande behövs. Göteborgs Stad har dock ambitionen att utveckla Heden på sikt och parkeringsanläggningen kommer inte utgöra något hinder för detta.

Det här gäller för dig som idag parkerar på Heden Sten Sturegatan:

Vi hänvisar till de andra parkeringsytorna på Heden. Vår bedömning är att det kommer att finnas tillräckligt med platser även under byggtiden, eftersom P-hus Gösta Rahm och P-hus Lorensberg då ännu inte påverkats av de planer som finns för staden.

FAKTA: P-hus Heden

  • Anläggningen väntas vara klar om ett år, i september 2022.
  • Byggföretaget Skanska är totalentreprenör och bygger på uppdrag av Göteborgs Stads Parkering.
  • P-huset rymmer cirka 750 parkeringsplatser i två våningar. Det är cirka 350 fler än vad som finns på den aktuella ytan på Heden idag.
  • Den totala projektkostnaden är cirka 120 miljoner kronor, inklusive projektering, produktion, oförutsedda kostnader och demontering.
  • Anläggningen finansieras av de parkerande kunderna. Förutom detta har Göteborgs Stads Parkering även fått finansiering om 30 miljoner kronor från Trafikverkets projekt Västlänken för uppförande av anläggningen, då den till viss del är tänkt att ersätta en del av de platser som försvinner när Västlänken byggs.
  • Partille Cup och Gothia Cup påverkas inte. Byggtiderna anpassas efter aktörernas aktiviteter.
  • Parkeringskunder som idag parkerar på den aktuella platsen på Heden kommer under byggtiden att hänvisas till andra parkeringsytor på Heden.
  • Då byggföretaget varken behöver utföra pålning eller spontning, bedöms bygget inte innebära några större störningar för boende och verksamheter i närområdet.

Läs fler frågor och svar om p-hus Heden här.

Fotnot: Detaljplan för bostäder och lokaler vid Lorensbergsparken, där P-hus Lorensberg ligger idag, pågår. P-hus Gösta Rahm omfattas av Göteborgs universitets utveckling av universitetslokalerna vid Artisten enligt Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, vilken vunnit laga kraft. Detaljplanearbete pågår för Engelbrektslänken. Läs mer i länkarna nedan.

Läs mer om P-hus Gösta Rahm: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/universitetet-vid-renstromsparken/

Läs mer om Engelbrektslänken: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/engelbrektslanken/

Läs mer om P-hus Lorensberg:  https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYyxDoIwFEU_6b2WpsWxJYHIayyIRNqF1EVJFByMJn69xEkXone7yTkHAnQQxngfjvE2TGM8z98H2VesrFPDNLpileN6R1W-IeuQBOzfAH5No9lykyAWjkP43_8s_eYvAGE572df9YIXyErBKJVGobaUJZKUJKugAZ-BP9SniT3gemnb7tnoF9tBuX4!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1424QCP15==/

Visionsbild: Kanozi Arkitekter