2023-04-18

Ny parkering på Lindholmen

På Lindholmen är behovet av p-platser stort. Nu öppnar en ny parkering i nordvästra utkanten av området. Här kan du ställa bilen och välja cykel, elsparkcykel eller kollektivtrafik till ditt slutmål.

Det byggs för fullt på Lindholmen. Rent faktiskt innebär det att parkeringsytor försvinner, samtidigt som mängden människor som rör sig på Lindholmen ökar. Kollektivtrafiken byggs ut, men tills full kapacitet uppnåtts behövs en tillfällig parkering för att möta behoven hos de som idag väljer att besöka Lindholmen med bil.

Den nya parkeringsanläggningen vid Andromedagatan, som öppnar den 17 april, är placerad i nordvästra utkanten av Lindholmen och har totalt 415 parkeringsplatser fördelat på två ytor på varsin sida om gatan.

–  Parkeringen är tänkt att avlasta centrala Lindholmen och minska mängden bilar som cirkulerar. Här finns också både Styr&Ställ-cyklar och elsparkcyklar så går det ju fint att lämna bilen här och fortsätta med annat färdmedel om man har en bit kvar till sin målpunkt, säger Elisabeth Nilsson, enhetschef på Göteborgs Stads Parkering och den som varit ansvarig för projektet.

På parkeringen finns även en cykelparkering under tak, med cykelpump och sittbänk. Parkeringen ansluter till gång- och cykelstråket på Lindholmen vilket gör det enkelt att ta sig till och från platsen till fots eller med cykel. Närhet till kollektivtrafik gör det också lätt att parkera och fortsätta med buss eller färja över älven.

Andelen laddbara fordon ökar i rask takt. På Andromedagatan finns redan från start 69 laddplatser varav två är tillgänglighetsanpassade. Platser kan även tillgängliggöras för bilpooler som vill etablera sig på platsen. Bygglovet för parkeringsanläggningen löper till 31 december 2026, med möjlig förlängning med maximalt tio år om behovet kvarstår.

–  Till att börja med erbjuder vi enbart besöksparkering på platsen. Längre fram kommer mina kollegor att utreda möjligheterna att även erbjuda tillståndsparkering, berättar Elisabeth Nilsson. (Uppdatering 15 juni: vi har nu öppnat upp försäljning av tillstånd. För mer information, se längst ner på sidan.)

Genom parkeringen på Andromedagatan säkerställer Göteborgs Stads Parkering en god tillgänglighet till Lindholmen samtidigt som bolaget bidrar till att Göteborg utvecklas i enlighet med stadens mål och vision. Efterfrågan och beläggning mellan centrala och mer perifera delar av Lindholmen kan jämnas ut med den nya markparkeringen. Detta innebär minskad trängsel och söktrafik när bilister letar efter ledig parkeringsplats. Genom att samla parkering i större anläggningar kan också platserna samnyttjas av fler, vilket innebär att färre parkeringsplatser behövs.

–  Vi är glada att nu kunna erbjuda fler parkeringsplatser på Lindholmen, vi vet att det är många som har behov av att ställa bilen här, avslutar Elisabeth Nilsson.

Uppdatering för dig som är intresserad av att tillståndsparkering på Andromedagatan: Vi har nu släppt ett antal tillstånd för dig som vill parkera på Andromedagatan mer regelbundet och betala en månadsavgift istället för besökstaxa. Läs mer om hur tillståndsparkering fungerar och vad det kostar samt ansök här: Parkeringstillstånd och övriga parkeringstjänster | Parkering Göteborg (parkeringgoteborg.se).