Vårt hållbarhetsarbete

Ett långsiktigt hållbart värdeskapande ligger till grunden för vilka vi är och vad vi gör. Att bidra till social hållbarhet är målet. En ekonomi i balans ger oss förutsättningarna för det arbetet och ekologin ger oss ramar och begränsningar att hålla oss inom. 

Långsiktig och hållbar utveckling

Detta förhållningssätt är grunden för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling där vi möjliggör en fungerande vardag utan negativ miljö-och klimatpåverkan och skapar ekonomiska värden, både direkt och indirekt.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. Göteborgs Stads Parkerings bidrag till en hållbar stad handlar i första hand om social hållbarhet. Det handlar om att medverka till att så många som möjligt har en fungerande vardag där man upplever staden som tillgänglig och attraktiv.

Målet är att personer som besöker, bor i och arbetar i Göteborg enkelt ska hitta en parkering vid sin målpunkt eller på en plats där det är enkelt att byta mellan olika transportslag för att nå den. En god tillgänglighet till staden är viktig för besöksnäringen, handeln och andra verksamheter i staden. Detta påverkar stadens ekonomi och stadens möjligheter till en hållbar tillväxt.

Ekonomi och miljöpåverkan

Bolaget tar ansvar för sin miljöpåverkan på flera sätt. Det handlar om att bidra till att minska utsläpp från parkeringskundernas transporter, att arbeta med energieffektivitet och förnybar solel samt hållbart byggande och underhåll.

Det ekonomiska ansvaret handlar om att utifrån en helhetssyn skapa ekonomiska värden både i parkeringsverksamheten och indirekt genom att i samverkan med stadens aktörer bidra till en hållbar stadsutveckling. Bolagets förhållningssätt kan sammanfattas i en vilja att göra en fungerande vardag möjlig utan negativ miljö- och klimatpåverkan och därigenom skapa ekonomiska värden, direkt och indirekt.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

Det finns förstås massor att göra inom hållbarhetsområdet. För att identifiera de frågor som får störst betydelse för våra intressenter och där vi som bolag har bäst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling har vi gjort en så kallad väsentlighetsanalys. Det har gett oss åtta stycken väsentliga hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsprogram

Vi har också ett hållbarhetsprogram för parkeringshus. Det innehåller specifika hållbarhetskrav för hur nya och befintliga parkeringshus ska byggas och renoveras för att nå ekologisk och social hållbarhet utifrån projektens olika förutsättningar och möjligheter. Programmet är kopplat till Göteborgs Stads ”Gemensam byggprocess”

Här hittar du hållbarhetsprogrammet för våra parkeringsanläggningar
Hållbarhetsprogram Parkeringsanläggningar.pdf

Elektrifiering

Elektrifiering och laddning är ett måste och en självklarhet för den moderna staden. Göteborgs Stads Parkering ska göra det så enkelt som möjligt att använda elfordon i Göteborg, genom att erbjuda laddmöjligheter. En strategi har tagits fram och tillsammans med bland andra aktörer samarbetar vi kring smarta tekniklösningar, betalmodeller och tjänster kopplade till elladdning. 

Bilpooler

Våra parkeringsanläggningar och tjänster ska uppmuntra till nya beteendemönster och främja förändrade resvanor. Ett sätt att öka det hållbara resandet är att arbeta för att nå ett effektivare nyttjande av bilen. För oss innebär det att vi ska prioritera parkeringsplatser för bilpooler och hjälpa bilpoolsföretag att etablera sig i Göteborg stad.