Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med hållbarhet ur flera aspekter, i vår egen verksamhet och tillsammans med andra i staden. Att bidra till social hållbarhet är målet. En ekonomi i balans ger oss förutsättningarna för arbetet. Ekologin ger oss ramar och begränsningar att hålla oss inom. 

Vårt förhållningssätt: långsiktig och hållbar utveckling

Vi vill göra vårt för att möjliggöra en fungerande vardag, utan negativ miljö-och klimatpåverkan. Vi ska också skapa ekonomiska värden, både i parkeringsverksamheten och genom samverkan med stadens andra aktörer. Samtidigt arbetar vi för att identifiera och förebygga hållbarhetsrelaterade risker i verksamheten. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling. 

Vad är hållbar utveckling för oss?

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. Göteborgs Stads Parkerings bidrag till en hållbar stad rör i första hand social hållbarhet. Vi medverkar till att så många som möjligt har en fungerande vardag och att staden upplevs som tillgänglig och attraktiv.

Vårt mål är att människor som besöker, bor eller arbetar i Göteborg enkelt ska hitta en parkering vid sin målpunkt eller på en plats där det är enkelt att byta till ett annat transportsätt för att på så sätt nå målpunkten. En god tillgänglighet till staden är viktig för besöksnäring, handel och andra verksamheter i staden. Det påverkar stadens ekonomi och stadens möjligheter till en hållbar tillväxt.

Klimatpåverkan

Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan på flera sätt. Det handlar exempelvis om att bidra till att minska utsläpp från parkeringskundernas fordon genom att bygga ut system som visar vägen till närmaste lediga plats, att arbeta med energieffektivitet och förnybar solel samt hållbart byggande och underhåll.

Bolaget arbetar också kontinuerligt för att på ett genomtänkt sätt bygga ut och tillgängliggöra laddinfrastruktur. Elektrifiering och laddning är en självklarhet i den moderna staden. Vi vill att alla göteborgare ska känna sig trygga med att skaffa en elbil. Tillsammans med andra aktörer samarbetar vi kring smarta tekniklösningar, betalmodeller och tjänster kopplade till elladdning.

Våra parkeringsanläggningar och tjänster ska uppmuntra till nya beteendemönster och främja förändrade resvanor. Ett sätt att öka det hållbara resandet är att arbeta för ett effektivare nyttjande av fordon. Därför prioriterar vi parkeringsplatser för bilpooler och hjälper bilpoolsföretag att etablera sig i Göteborg.

Lokalisering av parkeringsanläggningar spelar stor roll för att uppmuntra till nya resmönster. Därför samarbetar vi med andra för att om möjligt placera parkering i närheten av exempelvis kollektivtrafikens knutpunkter och Styr & Ställ-stationer. I Göteborg byggs nu också flera nya parkeringsanläggningar där parkering är en del i byggnader som också rymmer annan verksamhet.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

Det finns mycket att göra inom hållbarhetsområdet. För att identifiera de frågor som får störst betydelse för våra intressenter, och där vi som bolag har bäst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling, har vi gjort en så kallad väsentlighetsanalys. Det har gett oss sex stycken väsentliga hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet genomsyrar verksamheten

För att på riktigt integrera hållbarhet i vår verksamhet, och säkerställa att vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle, har vi formulerat målet Vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Vad innebär det? Jo, när verksamheten planeras ska vi identifiera hur mål och planer bidrar till de sex hållbarhetsfrågorna ovan: Tillgänglig attraktiv stad, Tryggt och säkert, Klimatutsläpp, Cirkulär ekonomi, Hållbar leverantörskedja och Attraktiv arbetsgivare.

Varje år summerar vi hur vi lyckats med hållbarhetsarbetet i vår Hållbarhetsrapport. Detta gör vi tillsammans med de andra bolagen i lokalkoncernen, Higab och Älvstranden utveckling. Här kan du läsa hållbarhetsrapporten: Hållbarhetsrapport 2023