Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

För att identifiera de frågor som får störst betydelse för våra intressenter, och där vi som bolag har bäst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling, har vi gjort en så kallad väsentlighetsanalys. Det har gett oss sex stycken väsentliga hållbarhetsfrågor.

Allt om våra väsentliga hållbarhetsfrågor

Tillgänglig attraktiv stad

Parkering bidrar till en fungerande vardag för stadens invånare, besökare och verksamma, och påverkar stadens förutsättningar för hållbar tillväxt och roll som kärna i regionen. Genom att skapa parkeringsplatser, digital information och erbjudanden för en kombinerad resa bidrar vi till en stad där alla når sitt resmål enkelt, oavsett transportmedel. Samnyttjad parkering gör staden tillgänglig för fler samtidigt som attraktiva lägen kan bebyggas med bostäder och andra verksamheter som gynnar stadens utveckling. Bolagets deltagande i stadens utveckling sker utifrån ett hela-staden-perspektiv med syfte att bidra till stadens visioner om ett socialt hållbart samhälle där alla känner sig välkomna. Goda rutiner säkerställer också att diskriminering motverkas och att mänskliga rättigheter alltid beaktas vid handläggning och beslut.

Exempel: I vår app Parkering Göteborg kan du betala för kollektivtrafiken och också se var du kan ladda elbil. Du kan också aktivera laddningen direkt i appen när bilen laddar på Parkering Göteborgs laddstationer.

Tryggt och säkert

Den fysiska miljön är viktig för människors upplevelse och beteende. Vi arbetar kontinuerligt med att både våra parkeringsmiljöer och den anslutande närmiljön ska upplevas som trygga och säkra. Samverkan inom stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bidrar till en trygg, säker och mer attraktiv stad.

Exempel: Vi har ett koncept som säkerställer att vi ser till följande aspekter på alla våra anläggningar: Tryggt & säkert, tydligt & enkelt, rent & snyggt. Kundernas upplevelser följs upp så att vi vet att vi gör rätt saker. Vi jobbar också med andra trygghetsskapande åtgärder som kamerabevakning, digitala låssystem och säkra betalningar.

Klimatutsläpp

Det ska vara enkelt att hitta parkering de gånger du behöver ta bilen. Det ska också vara enkelt att ladda elbil, hitta bilpool och att byta till cykel eller kollektivtrafik. Vårt arbete med att minska söktrafik och främja hållbart resande bidrar till att minska utsläpp till luft från kundernas transporter. Det är positivt för klimat, miljö och människors hälsa och vardag. Kloka val i energifrågor, elenergieffektiva parkeringsanläggningar och en genomtänkt laddinfrastruktur är också viktiga bidrag till att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energisystem. När vi bygger nytt eller underhåller parkeringsanläggningar ska vårt arbete, våra materialval och liknande innebära så lite klimatpåverkan som möjligt.

Exempel: Genom att erbjuda laddmöjligheter ska vi göra det så enkelt som möjligt att använda elfordon i Göteborg. Vi optimerar användning av elenergi i parkeringshus genom installation av LED-belysning och effektiv styrning av belysning. Vi arbetar också med att öka produktionen av förnyelsebar solel genom installation av solceller på parkeringshus.

Hållbar leverantörskedja

En verksamhets största hållbarhetspåverkan finns ofta i leverantörskedjan. Inköpsprocessen är därför ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet. Som beställarorganisation har vi möjlighet att påverka genom de val vi gör och de krav vi ställer. Genom att skapa relationer och kontinuerlig uppföljning kan vi säkerställa hållbarhetsaspekterna i hela leverantörskedjan. Leverantörerna är vår förlängda arm och många gånger de som möter de vi finns till för; kunder och medborgare. Vår miljö- och klimatpåverkan påverkas genom inköpsrutiner för material, produkter och tjänster och genom att ställa hållbarhetskrav när det gäller exempel kvalitet, miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter.

Exempel: Vi ser till att utbilda och har tydliga rutiner för inköp – det ska vara lätt att göra rätt! Vi har tydliga krav och mätbara mål för hur val av tjänster och produkter medför så liten klimat-, miljö- och social påverkan som möjligt. Cirkulära lösningar ska eftersträvas. Kontinuerliga avtalsuppföljningar görs för att kontrollera att leverantören följer de krav vi ställt i upphandlingen, samt att vi får det vi betalar för.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att gå från att förbruka till att återbruka och ta hand om det vi redan har. Den mest hållbara parkeringsanläggningen är den som inte behöver byggas. Därför arbetar vi för att så många som möjligt har nytta av de parkeringsplatser som redan finns. När dessa inte räcker till gör vi genomtänka förändringar i befintliga parkeringsanläggningar innan vi bygger nya. I våra bygg- och underhållsprojekt eftersträvar vi så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt. När det är möjligt arbetar vi för att våra projekt kan bidra till delande-ekonomin, till exempel genom att ge plats åt bilpoolsbilar och andra delade fordon. I vår egen verksamhet kan personalen låna poolbil eller poolcykel för tjänsteresor.

Exempel: Det tillfälliga p-huset på Heden, mitt i Göteborg, är byggt med en prefabricerad betongstomme som är nedmonteringsbar. Det gör att anläggningen går att återanvända efter att den stått på Heden i maximalt 12 år. Istället för att bygga nytt, och ta upp markyta som kan användas till annat, vill vi i första hand skapa en hög nyttjandegrad på de befintliga parkeringsplatserna. De senaste åren har vi arbetat aktivt för en övergång från förhyrda platser till tillståndsparkering. Detta innebär att kunden får tillstånd för att parkera i en viss anläggning, istället för en viss utpekad ruta – en förutsättning för att kunna samnyttja parkeringsplatserna och bidra till ett mer effektivt användande.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Tillsammans gör vi det möjligt att leverera och uppfylla våra mål. Vi vill erbjuda våra medarbetare ett hållbart arbetsliv i balans med andra delar av livet. För att vi ska kunna växa och vara framgångsrika, nu och över tid, behöver vi ha motiverade medarbetare med rätt kompetens. Detta är en avgörande framgångsfaktor! Ett starkt arbetsgivarvarumärke behövs för att kunna attrahera och utveckla kompetenta medarbetare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Exempel: Vi har utvecklat en digital arbetsmiljöutbildning som genomförs årligen. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur bolaget arbetar systematiskt med att undersöka, riskbedöma och åtgärda dessa. I spåren efter pandemin har vi också tagit fram ett nytt flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt för våra medarbetare att i större utsträckning än tidigare arbeta där det för tillfället passar bäst – hemma eller på kontoret. På så sätt vill vi vara en attraktiv arbetsgivare.