Biologisk mångfald

Som en del i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att bidra till att göra det lättare för djur och växter att trivas på våra ytor runt om i staden. Bin och fåglar är några av de som nu kan hitta en bostad hos oss.

Bipooler vid Liseberg

Bin har en ovärderlig funktion för människan eftersom de pollinerar över hälften av våra grödor. Att bina minskar i antal och får svårare att överleva i stadsmiljö påverkar alltså människans omgivning i allra högsta grad. 

I samarbete med BiVänner Göteborg har vi på Parkering Göteborg blivit bivärdar. Utanför vårt P-hus Liseberg Västar har vi ställt upp två bikupor för att bidra till närmiljön. Platsen är utvald av biodlare som även tar hand om all praktisk skötsel. I varje bikupa bor cirka 50.000 bin.

Bostad för mesar

Mesen är en vanlig fågel i stadsmiljö, den är anpassningsbar och livnär sig på i huvudsak insekter, sädesslag och frön. Många mesarter stannar året runt i Sverige och det skapar en inte obetydlig konkurrens på bostadsmarknaden. Det vill vi hjälpa till att lösa och sätter därför under våren upp elva fågelholkar utanför vårt parkeringshus på Skånegatan. Inget tillstånd erfordras utan först till holken gäller.