Ny parkering på Lindholmen

Det byggs på Lindholmen. Rent faktiskt innebär det att parkeringsytor försvinner, samtidigt som mängden människor som rör sig på Lindholmen ökar. Kollektivtrafiken byggs ut, men tills full kapacitet uppnåtts behövs tillfälliga parkeringar för att möta behoven hos de som idag väljer att besöka Lindholmen med bil.

Den nya parkeringsanläggningen vid Andromedagatan, som öppnar i mitten av april, har totalt 415 parkeringsplatser fördelat på två ytor på varsin sida om gatan. Placeringen av parkeringen, i nordvästra utkanten av Lindholmen, är tänkt att avlasta centrala Lindholmen och minskar mängden cirkulerande bilar. På parkeringen kommer det att finnas en station för Styr&Ställ-cyklar samt elsparkcyklar så att den som har en bit kvar till sitt slutmål kan ställa bilen och byta färdmedel. Här finns också en cykelparkering under tak, med cykelpump och sittbänk. Parkeringen ansluter till gång- och cykelstråket på Lindholmen vilket gör det enkelt att ta sig till och från platsen till fots eller med cykel.

Andelen laddbara fordon ökar i rask takt. På Andromedagatan finns redan från start 69 laddplatser varav två är tillgänglighetsanpassade. Platser kan även tillgängliggöras för bilpooler som vill etablera sig på platsen.

Bygglovet för parkeringsanläggningen löper till 31 december 2026, med möjlig förlängning med maximalt tio år om behovet kvarstår. Till att börja med kommer endast besöksparkering finnas på platsen. Längre fram kommer även möjligheterna att erbjuda tillståndsparkering utredas.

Genom parkeringen på Andromedagatan säkerställer Göteborgs Stads Parkering en god tillgänglighet till Lindholmen samtidigt som vi bidrar till att Göteborg utvecklas i enlighet med stadens mål och vision. Efterfrågan och beläggning mellan centrala och mer perifera delar av Lindholmen kan jämnas ut med den nya markparkeringen. Detta innebär minskad trängsel och söktrafik när bilister letar efter ledig parkeringsplats. Genom att samla parkering i större anläggningar kan också platserna samnyttjas av fler, vilket innebär att färre parkeringsplatser behövs.

illustrationsplan Parkering Polstjärneg_ FK yta utanför p-området.pdf