Ny parkering på Lindholmen

Det byggs på Lindholmen. Det innebär att parkeringsytor försvinner, samtidigt som mängden människor som rör sig på Lindholmen ökar. Kollektivtrafiken byggs ut, men tills full kapacitet uppnåtts behövs tillfälliga parkeringar för att möta behoven hos de som idag väljer att besöka Lindholmen med bil.

På Andromedagatan öppnade våren 2023 en ny parkeringsanläggning med totalt 415 parkeringsplatser fördelade på två ytor på varsin sida om gatan. Anläggningen erbjuder både besöksparkering och tillståndsparkering, för dig som parkerar ofta.

Placeringen av parkeringen, i nordvästra utkanten av Lindholmen, är tänkt att avlasta centrala Lindholmen och minskar mängden cirkulerande bilar. På parkeringen finns en station för Styr&Ställ-cyklar samt yta för elsparkcyklar så att den som har en bit kvar till sitt slutmål kan ställa bilen och byta färdmedel. Här finns också cykelparkering under tak, med cykelpump och sittbänk. Parkeringen ansluter till gång- och cykelstråket på Lindholmen vilket gör det enkelt att ta sig till och från platsen till fots eller med cykel.

Andelen laddbara fordon ökar i rask takt. På Andromedagatan fanns redan från start 69 laddplatser varav två tillgänglighetsanpassade.

Platser kan även tillgängliggöras för bilpooler som vill etablera sig på platsen.

Bygglovet för parkeringsanläggningen löper till 31 december 2026, med möjlig förlängning med maximalt tio år om behovet kvarstår. Genom parkeringen på Andromedagatan säkerställer Göteborgs Stads Parkering en god tillgänglighet till Lindholmen samtidigt som vi bidrar till att Göteborg utvecklas enligt stadens mål och vision. Efterfrågan och beläggning mellan centrala och mer perifera delar av Lindholmen kan jämnas ut med den nya markparkeringen. Detta innebär minskad trängsel och söktrafik när bilister letar efter ledig parkeringsplats. Genom att samla parkering i större anläggningar kan också platserna samnyttjas av fler, vilket innebär att färre parkeringsplatser behövs.

illustrationsplan Parkering Polstjärneg_ FK yta utanför p-området.pdf